Zbiórka SMS na zakup mikroskopu operacyjnego

Fundacja Instytutu Matki i Dziecka w partnerstwie z TVP ABC prowadzi zbiórkę na zakup specjalistycznego mikroskopu operacyjnego OPMI Tivato 700, wraz z niezbędnym wyposażeniem, dla Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka.Ambasadorką zbiórki jest znana telewidzom z programu „Rolnik szuka żony” Marta Manowska, która prywatnie jest również wolontariuszką Fundacji Instytutu Matki i Dziecka.

Wysyłając SMS o treści MIKROSKOP na numer 7272 (2,46 z VAT) dajesz szansę na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań diagnostycznych i zwiększasz szanse małych pacjentów na szybki powrót do zdrowia.Każda wpłata się liczy, dajcie też znać znajomym. Razem możemy więcej!

Informacja o akcji SMS

1. Organizatorem akcji SMS jest Fundacja Instytutu Matki i Dziecka z siedzibą w Warszawie (01-211), przy ul. Kasprzaka 17a, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000499290, posiadająca NIP: 5272710250, REGON: 147135246 (dalej „Fundacja”).

2. Kontakt z Fundacją jest możliwy za pomocą: a. poczty elektronicznej: fundacja@test-fundacja.imid.med.pl;

b. telefonu: 22 327 74 23;

c. poczty tradycyjnej: ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa.

3. Celem akcji SMS jest zbiórka funduszy przeznaczonych na realizację celów statutowych Fundacji.

4. Osoby chcące wspomóc akcję SMS (dalej: „Darczyńcy”), mogą uczynić to poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści: „Mikroskop” pod numer: 7272 (dalej: „Usługa SMS”). Koszt wysłania jednej wiadomości SMS wynosi 2,46 zł brutto. W odpowiedzi na przesłaną wiadomość, osoba wspomagająca akcję otrzyma SMS z podziękowaniem.

5. Usługa SMS dostępna jest w sieciach: Orange, T-Mobile, Heyah, Plus, Play (dalej: „Operatorzy”).

6. Integratorem Usługi SMS jest Asseco Poland S.A.

7. Na realizację celów statutowych Fundacji zostanie przekazany dochód netto osiągnięty przez Operatorów w związku z akcją SMS.

8. Wiadomości w ramach akcji SMS można wysyłać od 2021-08-10.

9. Informacja o innych formach wspierania działalności Fundacji znajduje się pod adresem: https://test-fundacja.imid.med.pl/mozliwosci-wsparcia/

Akcje wspierają:

Regulamin strony internetowej Fundacji Instytutu Matki i Dziecka w ramach zbiórki SMS na zakup specjalistycznego mikroskopu operacyjnego OPMI Tivato 700 wraz z niezbędnym wyposażeniem

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulaminem”) określa zasady i warunki korzystania ze strony internetowej Fundacji Instytutu Matki i Dziecka działającej pod adresem: www.fundacja.imid.med.pl (dalej jako „Strona internetowa”). 
 2. Właścicielem Strony internetowej jest Fundacja Instytutu Matki i Dziecka z siedzibą w Warszawie (01-211), przy ul. Kasprzaka 17a, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000499290, posiadająca NIP: 5272710250, REGON: 147135246 (dalej jako „Fundacja”). 
 3. Kontakt z Fundacją jest możliwy za pomocą: 
  1. poczty elektronicznej: fundacja@test-fundacja.imid.med.pl;  
  2. telefonu: 22 327 74 23; 
  3. poczty tradycyjnej: ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa. 
 4. Za pomocą Strony internetowej, Fundacja informuje Darczyńców o możliwości przekazywania darowizn na cele statutowe Fundacji. 

§2

Wymagania techniczne 

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych na Stronie internetowej, niezbędne jest łącznie: 
 1. połączenie z siecią Internet. 
 2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet. 
 3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies. 
 4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email) – w przypadku zapisu do newslettera. 
 1. W ramach Strony internetowej zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi). 
 2. Fundacja informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu. 
 3. Fundacja informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa w pkt. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Użytkowników, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Fundacja zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet. 

§3

Zasady korzystania ze Strony internetowej 

 1. Użytkownik jest obowiązany do korzystania ze Strony internetowej w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami. 
 2. Dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym jest zabronione. 

§4

Przekazywanie darowizn 

 1. Użytkownik może przekazać Darowiznę przeznaczoną na realizację celów statutowych Fundacji poprzez: 
  1.  a. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Fundacji – dane do przelewu: 

Odbiorca: Fundacja Instytutu Matki i Dziecka 

Numer rachunku bankowego: 49 2490 0005 0000 4530 7952 1449 

Tytuł: Darowizna na cele statutowe Fundacji Instytutu Matki i Dziecka 

Dane banku: Alior Bank SA

b. wysłanie SMS o treści MIKROSKOP na numer 7272 (2,46 z VAT)

 1. 2. Dokonana Darowizna nie podlega zwrotowi z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

§5

Reklamacje 

 1. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania Strony internetowej lub któregokolwiek z jej elementów, Użytkownik ma prawo złożyć reklamację. 
 2. Reklamacja powinna zawierać: 
 1. imię i nazwisko Użytkownika, 
 2. adres poczty elektronicznej, 
 3. opis dostrzeżonych nieprawidłowości. 
 1. Reklamację należy przesłać pocztą elektroniczną na adres fundacja@test-fundacja.imid.med.pl.  
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi maksymalnie 30 dni od otrzymania przez jej przez Fundację. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji. 
 3. Odpowiedź na reklamację Fundacja wysyła pocztą elektroniczną. 
 4. Fundacja dołoży wszelkich starań, by jak najszybciej usuwać wskazane nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony internetowej. 
 5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis PayU należy kierować do podmiotu świadczącego usługi za jego pomocą. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące skutkiem nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu PayU. 

§6

Postanowienia końcowe 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. 
 3. O zmianie Regulaminu, Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na Stronie internetowej co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie.  
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2021 roku.