Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies

Niniejsza polityka prywatności i cookies zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, oraz wykorzystywania plików cookies na stronie www.fundacja.imid.med.pl.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Instytutu Matki i Dziecka o numerze KRS: 0000499290. Nasze biuro mieści się w Warszawie przy ul. Kasprzaka 17a.

W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami skontaktować drogą mailową, pisząc na adres: fundacja@test-fundacja.imid.med.pl.

Administrator stosuje zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych.  Jako administrator danych osobowych dbamy, aby dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej przetwarzane były zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz przepisami polskiego prawa.

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

Aby zapewnić Ci możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach wyszczególnionych poniżej, opartych na stosownych podstawach prawnych.

Przesyłanie wiadomości e-mail w ramach formularza kontaktowego wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • imię i nazwisko lub firma;
 • adres e-mail.

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku przekazywania Ci odpowiedzi na wiadomość e-mail wysłaną poprzez formularz kontaktowy.

Rozpatrywanie reklamacji wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • imię i nazwisko lub firma;
 • adres e-mail.

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań w celu jej zawarcia.

Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowy (np. tworzenia odpowiednich rejestrów) wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • imię i nazwisko lub firma;
 • adres e-mail.

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe, jeżeli służy to wykonaniu obciążającego nas obowiązku prawnego, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prawidłowej realizacji Twoich uprawnień wynikających z RODO.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • imię i nazwisko (jeżeli zostaną podane),
 • adres e-mail (jeżeli zostaną podane),
 • adres zamieszkania/siedziby/do doręczeń (jeżeli zostanie podany),
 • firma (jeżeli zostanie podana),
 • numer NIP (jeżeli zostanie podany),
 • IP,

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami klientów lub osób trzecich.

Archiwizacja i gromadzenie dowodów wymagają przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • imię i nazwisko (jeżeli zostaną podane),
 • adres e-mail (jeżeli zostaną podane),
 • adres zamieszkania/siedziby/do doręczeń (jeżeli zostanie podany),
 • firma (jeżeli zostanie podana),
 • numer NIP (jeżeli zostanie podany),
 • IP,

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku posiadania dowodów na zaistnienie określonych faktów, czego mogą żądać od nas organy państwowe.

Analiza aktywności użytkowników Serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • data i godzina odwiedzin Serwisu,
 • rodzaj systemu operacyjnego,
 • przybliżona lokalizacja,
 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Serwisu,
 • czas spędzony w Serwisie,
 • odwiedzone podstrony,
 • podstrona, gdzie wypełniono formularz.

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku uzyskania informacji o aktywności użytkowników Serwisu.

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez następujący czas

Dane osobowe użytkowników przechowujemy nie dłużej niż jest to potrzebne z punktu widzenia celu, dla którego zebraliśmy określone dane.

 1. spełniania obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności – do czasu upływu terminów przedawnienia,
 2. kontaktowania się z Tobą w ramach formularza kontaktowego – do czasu utraty przydatności danych osobowych lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,
 1. dane, które konieczne są, aby zapewnić Ci korzystanie z Serwisu lub dla celów statystycznych przechowujemy tak długo jak z niej korzystasz lub do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń (podstawowy termin to 6 lat).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktowania się z Tobą w ramach formularza kontaktowego oraz udzielania Ci odpowiedzi na pytania, które nam zadasz.

Odbiorcy danych

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umów powierzenia (np. firma świadcząca dla nas usługi hostingowe, biuro księgowe) a także inni nasi podwykonawcy. Dane mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W związku z korzystaniem przez nas z narzędzi takich jak Google Analytics przekazujemy Twoje dane do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na podstawie decyzji wykonawczej (UE) 2016/1250 przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C (2016) 4176). Możesz uzyskać od nas kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych na gruncie RODO przysługują Ci określone uprawnienia:

 1. prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie są przez nas przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne możemy naliczyć opłatę;
 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
 3. w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być nam potrzebne do celów, o których informowaliśmy; kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych (o ile nie mamy prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na nas obowiązku prawnego;
 4. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z nami, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 5. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie;
 6. jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub nie potrzebujemy już określonych danych, możesz także zażądać, abyśmy przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywali na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywali;
 7. przetwarzamy Twoje dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszych produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania masz możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji przestaniemy przetwarzać dane osobowe w opisanym wyżej celu;
 8. masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pliki cookies

 1. Informujemy, że nasza strona internetowa korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).
 2. Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej, poprzez aktywację przycisku “Akceptuj”, akceptujesz umieszczenie przez stronę internetową plików cookies na Twoim urządzeniu (np. komputerze, telefonie).
 3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie użytkownika lub osób trzecich.
 4. Możemy umieszczać na urządzeniu użytkownika i osób trzecich zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe.
 5. Wykorzystujemy pliki cookies w celu:
 6. a) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej,
 7. b) statystycznym,
 8. c) przystosowania strony internetowej do Twoich preferencji.
 9. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.
 10. Korzystamy z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Twoim urządzeniu i osób trzecich w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu na platformie oraz sposobu korzystania z platformy.
 11. Korzystamy z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera, w celu analizy pracy systemu informatycznego, informacje dotyczące urządzenia, którego użytkownicy używają, łącząc się z platformą, tj. o typie urządzenia i przeglądarki, z jakiej korzysta użytkownik, o IP komputera użytkownika, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.
 12. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową lub inne strony. Jednakże usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem ze strony internetowej. Więcej informacji o usuwaniu, modyfikacji lub blokowaniu plików cookies znajdziesz pod adresem http://www.cookiecentral.com/faq/.
 13. Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI (https://www.networkadvertising.org/), przechowujemy pliki cookies przez okres do pięciu lat.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony drogą e-mailową.

Polityka obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku. Informacje o jakiekolwiek zmianie Polityki zostaną udostępnione drogą mailową lub udostępnione na naszej stronie internetowej.