Regulamin Quiz na Zdrowie

REGULAMIN KONKURSU

QUIZ NA ZDROWIE

kierowanego do pracowników Instytutu Matki i Dziecka

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie „Quiz na Zdrowie”, zwanym dalej „Quizem”, a także kryteria oceny zgłoszeń i warunki nagradzania zwycięzców.
 2. Konkurs kierowany jest do jest do osób zatrudnionych Instytutu Matki i Dziecka.
 3. OrganizatoremKonkursu jest Fundacja Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, ul. Kasprzaka 17a, 01 -  211 Warszawa, www.fundacja.imid.med.pl, nr tel.: 22 32 77 426, zwana dalej „Organizatorem”.
 4. Koordynatorem   Konkursu jest  pani   Dorota Kleszczewska  –   Prezes Zarządu Fundacji Instytutu Matki i Dziecka.

§2.

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie dziesięciu osób, które uzyskają najwyższą punktację, równoznaczną z największą liczbą poprawnych odpowiedzi w ramach Quizu.

§3.

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Udział w Quizie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.
 2. Każda osoba może jednorazowo wypełnić Quiz.
 3. Każdy formularz Quizu musi być wypełniony poprawnie, a wszystkie pola formularza wypełnione.

§4.

OCENA ZGŁOSZEŃ ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Podczas oceny zgłoszeń będzie brana pod uwagę liczba poprawnych odpowiedzi w Quizie.
 2. Ogłoszenie wyników Quizu wraz z listą nagrodzonych nastąpi
  do dnia 18. Lutego 2021 r. Informacja o terminie, miejscu i czasie ogłoszenia wyników Quizu zostanie przekazana uczestnikom przez Organizatora.

§5.

NAGRODY W KONKURSIE

1. Laureaci Konkursu (dziesięć osób z najwyższą liczbą poprawnych odpowiedzi) otrzymają nagrody w postaci dostępu do E-booka wydanego przez Fundację Szkoła na widelcu pt. "Dobrze Jemy w szkole i pracy".

2.W przypadku rezygnacji przez laureata z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do  

  przekazania    nagrody   innemu  uczestnikowi   Quizu,   który   spełnił    wszystkie

  wymagania określone w niniejszym Regulaminie.

3. W przypadku sytuacji, w której dwóch lub więcej uczestników Quizu otrzyma taką samą liczbę punktów, Organizator zastrzega sobie prawo do nagrodzenia większej liczby uczestników.

4. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.

§6.

DANE OSOBOWE

 1. Przystępując do Quizu, uczestnik wyraża zgodę na:
 2. przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Quizu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

§7.

OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z tym, że zmiany wchodzą w życie po 7 dniach od daty zamieszczenia zmienionej treści Regulaminu na stronie internetowej Organizatora.