Regulamin konkursuZabiegana Mama z Sylveco

§1.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie „Zabiegana Mama z Sylveco” na stronie Facebook „Odważ się być zdrowym”, zwanym dalej „Konkursem” a także kryteria oceny zgłoszeń konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.  
 2. Konkurs na zdjęcie kierowany jest do odbiorców strony Facebook „Odważ się być zdrowym”. 
 3. OrganizatoremKonkursu jest Fundacja Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, ul. Kasprzaka 17a, 01 -  211 Warszawa, www.fundacja.imid.med.pl, nr tel.: 22 32 77 426, zwana dalej „Organizatorem”. 
 4. Koordynatorem   Konkursu jest  paniDorota Kleszczewska  –   Prezes Zarządu Fundacji Instytutu Matki i Dziecka. 

§2. 

CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest zrobienie zdjęcia nawiązującego do pytania konkursowego „Jak dbasz o siebie jako zabiegana mama”?

§3. 

PRACA KONKURSOWA 

 1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria: 
 2. temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla tematyki Konkursu; 
 3. forma i technika – fotografia; 
 4. praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora, 
 5. udziału w Konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach plastycznych, wystawach, itp. 

§4. 

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU 

 1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.  
 2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.  
 3. Prace konkursowe należy umieszczać pod postem dot. konkursu na stronie Facebook „Odważ się być zdrowym”.
 4. W Konkursie wezmą udział tylko pracespełniające warunki wskazane w § 4 ust. 1 Regulaminu, umieszczone w komentarzach pod postem do 17.09.2021 r do godz. 12:00.  
 5. Wszyscy uczestnicy muszą spełnić warunki tj. udostępnić zdjęcie w komentarzu, polubić profil Sylveco.pl oraz Fundacji IMiD na Faceboooku.

§5. 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

      1. Podczas oceny prac konkursowych będzie brane pod uwagę spełnienie następujących warunków: 

 1. zgodność pracy z tematyką Konkursu, 
 2. liczba polubień zdjęcia, 
 3. polubienie przez uczestnika Konkursu profilów Facebook (§4, pkt 6)
 • Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją nagrodzonych prac nastąpi  
  17.09.2021 na profilu Odważ się być zdrowym na Facebooku.
 •  

§7. 

NAGRODY W KONKURSIE 

1. Laureaci Konkursu (dziesięć prac z największą liczbą polubień) otrzymają nagrody ufundowane przez firmę Sylveco. 

2. W przypadku rezygnacji przez laureata z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do   przekazania    nagrody   innemu  uczestnikowi   Konkursu,   który   spełnił wszystkie wymagania określone w niniejszym Regulaminie. 

 • Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. 
 • Nagrody będą do odbioru na stanowisku Fundacji IMiD podczas pikniku Odważ się być zdrowym, 19 września 2021 w godz. 9:00-15:00 na stadionie PGE Narodowym.

§10. 

DANE OSOBOWE 

 1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na: 
 2. przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 
 3. nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego imienia oraz informacji o wieku, w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora. 
 4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją pkt. 1 w §10. 

§11. 

OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU  

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z tym, że zmiany wchodzą w życie po 7 dniach od daty zamieszczenia zmienionej treści Regulaminu na stronie internetowej Organizatora.