Regulamin konkursu "Tradycyjnie kolorowo"

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Tradycyjnie kolorowo”

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym „Tradycyjnie kolorowo”, zwanym dalej „Konkursem” a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.
 2. Konkurs na projekt kierowany jest do dzieci.
 3. OrganizatoremKonkursu jest Fundacja Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, ul. Kasprzaka 17a, 01 -  211 Warszawa, www.fundacja.imid.med.pl, nr tel.: 22 32 77 426, zwana dalej „Organizatorem”.
 4. Koordynatorem   Konkursu jest  pani   Dorota Kleszczewska  –   Prezes Zarządu Fundacji Instytutu Matki i Dziecka.

§2.

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest stworzenie pracy plastycznej nawiązującej w tematyce do tradycji wielkanocnych. Konkurs ma na celu rozwijanie twórczych zainteresowań i wyobraźni oraz kreatywności dzieci.

§3.

PRACA KONKURSOWA

 1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
 2. temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla tematyki Konkursu;
 3. forma i technika – dowolna technika plastyczna lub grafika stworzona komputerowo;
 4. praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora,
 5. udziału w Konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach plastycznych, wystawach, itp.

§4.

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.
 2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do dnia 28.03.2021 roku w formie skanu (format pdf lub jpg/png) na adres PR@imid.med.pl
 4. W Konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki wskazane w § 4 ust. 1 Regulaminu, nadesłane lub dostarczone do siedziby Fundacji Instytutu Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa do 30.09.2020 r.
 5. W wypadku nadsyłania zgłoszeń i prac konkursowych przesyłką pocztową lub kurierską o zachowaniu terminów wskazanych w ust. 3 i 6 decyduje data doręczenia do siedziby Organizatora.
 6. Do pracy konkursowej powinna być załączona informacja zawierająca imię i wiek autora pracy.

§5.

KOMISJA KONKURSOWA

1. Fundacja Instytutu Matki i Dziecka powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”, składającą się z czterech członków – Prezes Fundacji IMiD oraz trzech członków zespołu Fundacji.

2. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.

4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, który ustala miejsce i terminy obrad oraz harmonogram posiedzenia Komisji.

5. Sekretarz odpowiada za stronę organizacyjną prac Komisji.

6. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komisji.

 • Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§6.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

      1. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:

 1. zgodność pracy z tematyką Konkursu,
 2. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
 3. sposób ujęcia tematu,
 4. walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.

 2. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie  

     Komisji.

3.Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac nastąpi
do 31 marca 2021 r. Informacja o terminie, miejscu i czasie ogłoszenia wyników Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.

§7.

NAGRODY W KONKURSIE

1. Laureaci Konkursu (autorzy trzech wybranych prac w każdej z kategorii wiekowych) otrzymają nagrody ufundowane przez Fundację Instytutu Matki i Dziecka.

2. Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach wiekowych:

 1. wiek przedszkolny  - I kategoria, miejsce 1, 2 i 3
 2. wiek wczesnoszkolny  - II kategoria, miejsce 1, 2 i 3
 3. wiek szkolny  - III kategoria, miejsca 1, 2 i 3
 • W powyższych kategoriach zostaną przyznane następujące nagrody:
 • I miejsce: tablet graficzny – piórkowy WACOM One dla dzieci z kategorii wiekowej I i II, dla dzieci w wieku przedszkolnym (kategoria I) – kreatywny zestaw LEGO
 • II miejsce: kreatywne zestawy farb
 • III miejsce: puzzle/gra edukacyjna

W przypadku rezygnacji przez laureata z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do  

przekazania    nagrody   innemu  uczestnikowi   Konkursu,   który   spełnił wszystkie wymagania określone w niniejszym Regulaminie.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby nagród w danej kategorii wiekowej, w zależności od liczby zgłoszeń w danych kategoriach.
 • Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.

§8.

PUBLIKACJA PRAC

 1. Prace laureatów Konkursu zostaną zaprezentowane na stronie internetowej www.imid.med.pl oraz na stronie Facebook Instytutu Matki i Dziecka oraz Fundacji IMiD.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz nieodpłatnego użycia ich zgodnie z przeznaczeniem pkt. 1 w §8.

§10.

DANE OSOBOWE

 1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:
 2. przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 3. nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego imienia oraz informacji o wieku, w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora.
 4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją pkt. 1 w §10.

§11.

OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z tym, że zmiany wchodzą w życie po 7 dniach od daty zamieszczenia zmienionej treści Regulaminu na stronie internetowej Organizatora.