Konkurs plastyczny Back to School

REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO

Zaprojektuj okładkę poradnika dla nauczycieli

kierowany do szkół szpitalnych na
projekt graficzny okładek poradnika dla nauczycieli
szkół szpitalnych oraz poradnika szkół powszechnych
(oryginalne zwycięskie
prace zostaną umieszczone na okładkach poradników)

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy
  Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie
  plastycznym „Projekt okładki poradnika dla nauczycieli”, zwanym dalej
  „Konkursem” a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania
  zwycięzców.
 2. Konkurs
  na projekt kierowany jest do uczniów szkół szpitalnych.
 3. OrganizatoremKonkursu jest Fundacja Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, ul. Kasprzaka
  17a, 01 -  211 Warszawa, www.fundacja.imid.med.pl,
  nr tel.: 22 32 77 426, zwana dalej „Organizatorem”.
 4. Koordynatorem   Konkursu
  jest  pani   Dorota Kleszczewska  –   Prezes Zarządu Fundacji Instytutu Matki i
  Dziecka.

§2.

CEL
KONKURSU

Celem
konkursu
jest stworzenie projektu graficznego okładek
poradnika dla nauczycieli szkół szpitalnych oraz poradnika szkół powszechnych
(oryginalne zwycięskie prace zostaną umieszczone na okładkach poradników). Konkurs
ma na celu rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów szkół
szpitalnych.

§3.

ZAKRES
TERYTORIALNY I UCZESTNICY

 1. Konkurs
  kierowany jest do uczniów szkół szpitalnych znajdujących się na terenie kraju.
 2. Kategorie
  wiekowe i tematyka prac:

  1. klasy
   I – VIII – temat: Mój dzień z życia w szpitalu.

§4.

PRACA KONKURSOWA

 1. Praca
  konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
 2. temat pracy
  konkursowej – prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów
  z zachowaniem szacunku dla tematyki Konkursu;
 3. rozmiar – praca
  konkursowa powinna być wykonana w formacie A4 (210 x 297),
  układ kartki: pionowy
 4. forma i
  technika – technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki
 5. praca powinna
  być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora,
 6. udziału w
  Konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach plastycznych,
  wystawach, itp.
 7. Każda
  praca plastyczna winna zawierać metryczkę, której wzór stanowi załącznik nr 1
  do niniejszego Regulaminu.

§5.

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z
  udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.
 2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z
  akceptacją regulaminu.
 3. Prace
  konkursowe należy przesyłać w terminie do dnia 15.10.2020 roku w
  formie skanu (format pdf) na adres fundacja@test-fundacja.imid.med.pl
 4. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za
  pośrednictwem szkoły właściwej dla uczestnika Konkursu. Te instytucje
  przekazują organizatorowi prace konkursowe.
 5. Prace powinny być wykonane samodzielnie, a zgłoszenie
  pracy musi wskazywać autora.
 6. W Konkursie wezmą udział tylko pracespełniające
  warunki wskazane w § 4 ust. 1 Regulaminu, nadesłane lub dostarczone do siedziby
  Fundacji Instytutu Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa do 30.09.2020
  r.
 7. W wypadku nadsyłania zgłoszeń i prac konkursowych
  przesyłką pocztową lub kurierską o zachowaniu terminów wskazanych w ust. 3 i 6
  decyduje data stempla pocztowego.
 8. Do pracy
  konkursowej powinny być załączone podpisane przez przedstawicieli ustawowych
  lub opiekunów prawnych uczestnika oświadczenia, których treść zawiera załącznik
  nr 2 i nr 3 do Regulaminu.

§6.

KOMISJA
KONKURSOWA

1. Fundacja Instytutu Matki i
Dziecka powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”, składającą się z trzech
członków.

2. Komisja wybiera spośród swoich
członków Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.

4. Pracami Komisji kieruje
Przewodniczący, który ustala miejsce i terminy obrad oraz harmonogram
posiedzenia Komisji.

5. Sekretarz odpowiada za stronę
organizacyjną prac Komisji.

6. Komisja obraduje na
posiedzeniach zamkniętych. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów, w
obecności co najmniej połowy członków Komisji.

 • Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest
  ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§7.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE
WYNIKÓW

     
1. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:

 1. zgodność pracy z tematyką Konkursu,
 2. oryginalność i kreatywność w ujęciu
  tematu,
 3. sposób ujęcia tematu,
 4. walory artystyczne, m.in. kompozycja,
  kolorystyka, technika wykonania.

 2. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie Komisji.

3. Komisja może także, poza nagrodami dla
najlepszych prac, przyznać wyróżnienia w każdej z kategorii określonych w §3 ust. 2 Regulaminu.

4.Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac nastąpi do 10 października 2020r. Informacja o terminie, miejscu i czasie ogłoszenia wyników Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.

§8.

NAGRODY W KONKURSIE

1. Laureaci Konkursu (autorzy
dwóch wybranych prac) otrzymają nagrody książkowe, ufundowane przez Fundację
Instytutu Matki i Dziecka.

3.W przypadku rezygnacji przez laureata z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do   przekazania    nagrody   innemu  uczestnikowi   Konkursu,   który spełnił wszystkie wymagania określone w niniejszym Regulaminie.

4.Nie jest możliwe odstąpienie
prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości
nagrody.

§9.

EKSPOZYCJA PRAC

 1. Prace
  laureatów Konkursu zostaną wykorzystane jako okładki poradnika dla nauczycieli
  szkół szpitalnych oraz poradnika szkół powszechnych stworzonych w ramach
  realizacji międzynarodowego projektu Back to School koordynowanego przez
  Fundację Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie w partnerstwie Uniwersytetu
  Warszawskiego, Uniwersytetu w Turynie oraz Universidade Europeia w Lizbonie.
 2. Organizator
  zastrzega sobie prawo do zachowania nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz
  nieodpłatnego użycia ich zgodnie z przeznaczeniem pkt. 1 w §9.

§10.

DANE
OSOBOWE

 1. Przystępując do
  Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:
 2. przetwarzanie
  przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i
  realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29
  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 3. nieodpłatną
  publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w
  Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska,
  informacji o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której
  uczęszcza, w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora.
 4. Udział w
  konkursie jest równoznaczny z akceptacją pkt. 1 w §10.

§11.

OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego
Regulaminu z tym, że zmiany wchodzą w życie po 7 dniach od daty zamieszczenia
zmienionej treści Regulaminu na stronie internetowej Organizatora.

Załączniki do Regulaminu