Back to School

Project carried out in 2019-2021 by The IMC Foundation as part of the Erasmus + program in partnership with:

  • The University of Warsaw (Poland)
  • Universidade Europeia Lisboa (Portugal)
  • Universita degli Studi di Torino (Italy)

Głównym celem projektu Back to School było stworzenie innowacyjnych narzędzi, z których mogą korzystać nauczyciele podczas swojej pracy z uczniami hospitalizowanymi i powracającymi do szkoły po hospitalizacji. 

Przeprowadzone w ramach projektu międzynarodowe badania miały posłużyć do stworzenia optymalnego modelu pracy z młodzieżą.

Poprzez osiągnięcie celów szczegółowych i zrealizowanie zaplanowanych efektów z badań autorzy projektu podjęli próbę wyrównania szans dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach przyszpitalnych. Stworzone materiały mają bowiem na celu ułatwienie tym uczniom adaptacji do środowiska szkolnego i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i edukacyjnemu uczniów w trakcie, i po chorobie.

W ramach projektu zostało zrealizowane badanie ilościowe na grupie 247 nauczycieli, na podstawie stworzonego przy współpracy z nauczycielami kwestionariusza oraz badania jakościowe na łącznej grupie 45 nauczycieli z trzech krajów.

Wyniki badania zostały przeanalizowane przez ekspertów z trzech krajów i na ich podstawie powstał raport z badania, opisujący jego wyniki.

Badanie posłużyło jako podstawa do stworzenia poradników dla nauczycieli ze szkół szpitalnych oraz szkół ogólnodostępnych.

Powstał także cykl tutoriali w formie krótkich animacji wideo, w których przestawione są główne problemy edukacji uczniów przewlekle chorych.

The main goal of the Back to School project was to create innovative tools that can be used by teachers in their work with hospitalized students and students returning to school after hospitalization.

The international research carried out as part of the project was used to create an optimal model of work with young people.

By achieving specific goals and implementing the planned results of the research, the authors of the project attempted to equalize the chances of children and adolescents studying in hospital schools. The created materials are aimed at facilitating the adaptation of these students to the school environment and counteracting the social and educational exclusion of students during and after the illness.

As part of the project, a quantitative study was carried out on a group of 247 teachers, based on a questionnaire created in cooperation with teachers, and qualitative research on a total group of 45 teachers from three countries.

The results of the study were analyzed by experts from three countries and based on them, a study report describing its results was prepared.

The study served as the basis for the creation of guides for teachers from hospital schools and public schools.

A series of tutorials in the form of short video animations was also created, in which the main problems of educating chronically ill students are presented.

Publications in English

Publications in Italian

Publications in Portuguese

Video tutorials for children and parents

English Subtitles
Polskie napisy
Italian Subtitles
Portuguese Subtitles​

Tutorials on the law of hospital schools

in Italy

in Portugal

in Poland

with English subtitles: