Regulamin konkursu Bohaterki w walce z Covid-19

REGULAMIN KONKURSU

BOHATERKI W WALCE Z COVID-19

kierowanego do pracowniczek Instytutu Matki i Dziecka

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie „Bohaterki w walce z Covid-19” a także kryteria oceny zgłoszeń i warunki nagradzania zwycięzców.
 2. Konkurs kierowany jest do jest do kobiet zatrudnionych Instytutu Matki i Dziecka.
 3. OrganizatoremKonkursu jest Fundacja Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, ul. Kasprzaka 17a, 01 -  211 Warszawa, www.fundacja.imid.med.pl, nr tel.: 22 32 77 426, zwana dalej „Organizatorem”.
 4. Koordynatorem   Konkursu jest  pani   Dorota Kleszczewska  –   Prezes Zarządu Fundacji Instytutu Matki i Dziecka.

§2.

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie dziesięciu kobiet, zwanych dalej „Bohaterkami”, które w ostatnich miesiącach (od marca do grudnia 2020) wykazały się w ramach pracy w IMiD szczególną inicjatywą i działaniem związanym z walką z pandemią koronawirusa.

§3.

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.
 2. Zgłoszenie kandydatek odbywa się za pomocą formularza Google Forms.
 3. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 10.12.2020 do północy.
 4. Każda osoba może jednorazowo dokonać zgłoszenia kandydatki.
 5. Każdy formularz zgłoszeniowy musi być wypełniony poprawnie, a wszystkie pola formularza wypełnione.

§4.

KOMISJA KONKURSOWA

 1. Fundacja Instytutu Matki i Dziecka powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”, składającą się z członków Rady Fundacji IMiD.
 2. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny zgłoszeń konkursowych, wyłania dziesięć, w ocenie Komisji najlepszych kandydatek, oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.
 4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, który ustala miejsce i terminy obrad oraz harmonogram posiedzenia Komisji.
 5. Sekretarz odpowiada za stronę organizacyjną prac Komisji.
 6. Decyzja Komisji co do wyboru nagrodzonych osób jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§5.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

      1. Podczas oceny zgłoszeń konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:

 1. zgodność zgłoszenia z tematyką Konkursu,
 2. liczbę zgłoszeń danej kandydatki,
 3. odpowiedź na pytanie konkursowe „Dlaczego właśnie ta osoba powinna zostać wyróżniona?”,
 4. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie Komisji.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją zwycięskich Bohaterek nastąpi
 6. do 22 grudnia 2020r. Informacja o terminie, miejscu i czasie ogłoszenia wyników Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.

§6.

NAGRODY W KONKURSIE

 1. Laureaci Konkursu (dziesięć wybranych Bohaterek) otrzymają nagrody w postaci voucherów prezentowych na zakup torebek marki Chylak, ufundowane przez markę Chylak.
 2. W przypadku rezygnacji przez laureata z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do  przekazania    nagrody   innemu  uczestnikowi   Konkursu,   który   spełnił    wszystkie  wymagania określone w niniejszym Regulaminie.
 3. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.

§7.

DANE OSOBOWE

 1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:
 2. przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 3. nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora.
 4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją pkt. 1 w §10.

§8.

OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z tym, że zmiany wchodzą w życie po 7 dniach od daty zamieszczenia zmienionej treści Regulaminu na stronie internetowej Organizatora.